Ansökan om parkeringsplats

Brf Ekparken har totalt 75 parkeringsplats för uthyrning till medlemmar i föreningen. 18 av dessa platser har laddmöjlighet. Du får hyra max två platser/lägenhet varav en (1) kan vara laddplats.

Parkeringsplatserna finns vid Långbrohallens långsida och utmed Stora Kvinns väg. Plats 25–45 har ett kösystem och det finns möjlighet för alla medlemmar att köa för plats. Här är de olika områdena markerade.

Du tilldelas den första lediga platsen och det finns ingen möjlighet att själv välja plats. Läs avtalsreglerna innan du fyller i formuläret.

Här kan du se vilka platser som är lediga.

Kostnaden läggs till avin för månadsavgiften. P-platsens avtal är personligt och följer ej med vid eventuell lägenhetsförsäljning.

Fyll i uppgifterna nedan

[forminator_form id=”2199″]

Parkeringsområden A–E, brf. Ekparken

Område E
Område D
Område C
Område B
Område A

Parkeringsplatser

Färgen på cirkeln visar om platsen är ledig  eller upptagen.

 • 1

  OMRÅDE A

 • 2

  OMRÅDE A

 • 3

  OMRÅDE A

 • 4

  OMRÅDE A

 • 5

  OMRÅDE A

 • 6

  OMRÅDE A

 • 7

  OMRÅDE A

 • 8

  OMRÅDE B

 • 9

  OMRÅDE B

 • 10

  OMRÅDE B

 • 11

  OMRÅDE B (Laddplats)

 • 12

  OMRÅDE B (Laddplats)

 • 13

  OMRÅDE B

 • 14

  OMRÅDE B

 • 15

  OMRÅDE B (Laddplats)

 • 16

  OMRÅDE B (Laddplats)

 • 17

  OMRÅDE B (Laddplats)

 • 18

  OMRÅDE B (Laddplats)

 • 19

  OMRÅDE B

 • 20

  OMRÅDE B

 • 21

  OMRÅDE B

 • 22

  OMRÅDE B

 • 23

  OMRÅDE B

 • 24

  OMRÅDE B

 • 25

  OMRÅDE C

 • 26

  OMRÅDE C

 • 27

  OMRÅDE C

 • 28

  OMRÅDE C

 • 29

  OMRÅDE C (Laddplats)

 • 30

  OMRÅDE C (Laddplats)

 • 31

  OMRÅDE C (Laddplats)

 • 32

  OMRÅDE C (Laddplats)

 • 33

  OMRÅDE C

 • 34

  MOPEDPARKERING

 • 35

  MOPEDPARKERING

 • 36

  OMRÅDE C

 • 37

  OMRÅDE C

 • 38

  OMRÅDE C

 • 39

  OMRÅDE C

 • 40

  OMRÅDE C

 • 41

  OMRÅDE C

 • 42

  OMRÅDE C

 • 43

  OMRÅDE C (Laddplats)

 • 44

  OMRÅDE C (Laddplats)

 • 45

  OMRÅDE D

 • 46

  OMRÅDE D

 • 47

  OMRÅDE D

 • 48

  OMRÅDE D (Laddplats)

 • 49

  OMRÅDE D (Laddplats)

 • 50

  OMRÅDE D

 • 51

  OMRÅDE D

 • 52

  OMRÅDE D

 • 53

  OMRÅDE D

 • 54

  OMRÅDE B

 • 55

  OMRÅDE D

 • 56

  OMRÅDE D

 • 57

  OMRÅDE D

 • 58

  OMRÅDE E

 • 59

  OMRÅDE E

 • 60

  OMRÅDE E

 • 61

  OMRÅDE E

 • 62

  OMRÅDE E

 • 63

  OMRÅDE E

 • 64

  OMRÅDE E

 • 65

  OMRÅDE E

 • 66

  OMRÅDE E

 • 67

  OMRÅDE E

 • 68

  OMRÅDE E

 • 69

  OMRÅDE E

 • 70

  OMRÅDE E

 • 71

  OMRÅDE E

 • 72

  OMRÅDE E

 • 73

  OMRÅDE E

 • 74

  OMRÅDE E (Laddplats)

 • 75

  OMRÅDE E (Laddplats)

 • 76

  OMRÅDE E (Laddplats)

 • 77

  OMRÅDE E (Laddplats)

Fordonsregler och nyttjanderättsvillkor

P-förbud råder i hela parken och inga fordon får parkeras utanför avtalad bilplats i anslutning till vår fastighet. Vi uppmanar alla att iaktta största möjliga försiktighet vid fordonsframförande och stäng av motorer vid lassning och lossning. Tomgångskörning är förbjuden, även kortare tider, då lägenheterna har luftintag i direkt anslutning till fastighetens gårdar.

Bilplatsen upplåtes i befintligt skick. Nyttjaren äger ej rätt att anbringa anordningar av tillfällig eller beständig karaktär på bilplatsen. 

Nyttjande av bilplats ingår ej i medlemsavgiften till bostadsrättsföreningen. Nyttjande avtalas och betalas separat.

Bilplats ingår ej vid överlåtelse av bostaden.

Föreningens bilplatser är avsedda för personbil och fordon som ryms inom markerat område och inte stör komfortabel parkering av fordonen intill. Uppställning av skrotbilar eller annan form av förvaring på hyrd bilplats är ej tillåten.

Avgifter och betalningsregler framgår av gällande bilplatsavtal. Avgifterna kan ändras genom beslut av brf. Ekparkens styrelse. Avgiften skall betalas i förskott varje månad via förvaltarens avisering.

Nyttjaren förbinder sig att: Inte utan upplåtarens samtycke upplåta bilplatsen till annan, följa upplåtarens föreskrifter angående bilplatsen, följa myndighetsföreskrifter för förvaring av brandfarligt gods. Vid färd till och från samt utnyttjande av bilplatsen tillse att skador, olägenheter och obehag icke uppkommer t.ex. genom ovarsamhet eller störande körning, olämplig parkering, bränsle- eller oljeläckage, förvaring eller upplag. Ersätta all skada som åsamkats upplåtaren genom nyttjarens underlåtenhet att fullgöra sina plikter enligt detta avtal.

Nyttjaren svarar för renhållning, snöröjning och sandning på bilplatsen. Upplåtaren ansvarar ej för obehörigt intrång samt skada på fordon eller annan egendom.

Särskilda bilplatser och kösystem

Bilplats 25–33 samt 36–44 har en separat kö. Plats 34 och 35 är avsedda för föreningens mopeder och motorcyklar. Externa hyresgäster får ej hyra platserna 25–33 samt 36–44. När någon av bilplatserna 25–33 samt 36–44 blir lediga tillfrågas närmast på tur på upprättad kölista. Tackar man nej går förfrågan vidare till nästa på kölistan osv. Man har rätt att tacka nej hur många gånger man vill och man behåller sin plats i kön. Har man tackat ja så lyfts man ur kön och erbjuds att ställa sig sist om så önskas. Placering i kön påverkas inte av bilplatsbyten man gör som gäller platserna 1–24 samt 45–77. Ansökan om bilplats och/eller plats i kö skall ske skriftligen till styrelsen. Varje hushåll äger rätt att hyra eller stå i kö för max 1 plats; 25–33 samt 36–44.

Eluttag för motorvärmare

För anslutning till eluttag för motorvärmare gäller att nyttjaren tillhandahåller, i fullgott skick, egen typgodkänd (S-märkt) utrustning såsom kabel och anslutna elapparater. Eluttaget skall alltid hållas låst. Kabel får ej vara kopplad till uttaget om elapparat ej är ansluten. Anmäl alltid fel på utrustningen omgående via ekparken.se/felanmälan.

Förverkande av nyttjanderätt

Nyttjanderätten är förverkad och upplåtaren är berättigad att säga upp avtalet med omedelbar verkan om:
Avgiften betalas mer än två dagar efter förfallodatum, bilplatsen överlåts utan upplåtarens samtycke, Nyttjaren i övrigt åsidosätter avtalad förpliktelse.

Uppsägning

Uppsägningstiden av hyrd bilplats är 1 alt. 3 mån beroende på om nyttjaren är medlem i föreningen eller inte, uppsägning skall ske skriftligen till brf. Ekparken. Vid avflyttning och utträde ur föreningen sägs bilplatsen upp automatiskt.

Laddplatser

Föreningen har efter styrelsebeslut påbörjat konvertering av standardbilplatser till laddplatser i takt med att behovet ökar. Om din bilplats konverteras till laddplats, samt att du inte avser att nyttja platsen för detta ändamålet, gäller följande:

Du behåller din bilplats tills behov uppstår när annan medlem ansöker om att hyra laddplats. Styrelsen kommer då att tilldela dig annan bilplats i föreningen. 

Föreningen tillhandahåller endast laddplats. Avtal samt kostnader för laddning hanteras av extern leverantör.