Välkommen till brf Ekparken i Långbropark

Kontaktuppgifter

Bostadsrättsföreningen Ekparken
Stora Kvinns väg 80,
125 59 Älvsjö.
info@ekparken.se

Jour

Vid akuta fel som riskerar allvarliga följdskador. (Främst vattenskador) Jourtel: 020-150 505

OBS! Endast vid akuta ärenden vid fara för skada på person eller fastighet. Missbruk av jouren debiteras boende.

Hissfel: Om hissen står stilla med misstänkt fel meddela styrelsen via info@ekparken.se, styrelsen vidtar därefter åtgärder. Du får inte själv ringa Kone för reparationsärenden. Sitter du eller någon annan fast i hissen så ska självklart hjälp tillkallas via knappsatsen i hissen eller via mobiltelefon.

Brand: SOS Alarm 112

Ekonomisk förvaltning

För att få hjälp med:

 • Lägenhetens andelstal
 • Lägenhetens yta
 • Överlåtelsehandlingar – in-och utträdeshandlingar
 • Registrerad ägare till lägenheten
 • Åtaganden mot föreningen – avgifter m.m.
 • Pant
 • Förmögenhetsvärde

Brf. Ekparken: Stadgar

Här nedan kan du ladda ner våra senaste stadgar. Antagna 2018 och registrerade hos Bolagsverket 2 januari 2019

Boende- och trivselregler

Vi har sammanställt ett antal regler som gäller för medlemmar och besökare till boende i brf Ekparken. Reglerna finns till för att göra livet i och runt vår gemensamma fastighet trivsam, trygg och säker som möjligt.

Reglerna ska ses som komplement till föreningens stadgar.

Renovering

Om du planerar en renovering i din lägenhet som innefattar mer än en vanlig uppfräschning, tänk på att det finns vissa åtgärder som du behöver diskutera med styrelsen först.

Här finns information om vad du ska tänka på vid en renovering, t.ex vilka som ska informeras, vad du ska tänka på gällande vatten och rör, vilken fläkt som är tillåten vid köksrenovering och andra bra saker.

Renovering ska alltid utföras av registrerade, godkända, och vid behov, auktoriserade byggfirmor. Föreningens styrelse måste alltid få information om namnet på byggfirman, tillsammans med övrig information om den planerade renoveringen.

Styrelsen har ritningar på både el- och vattendragningar för varje enskild lägenhet, vilket kan vara bra att se över innan renoveringsarbetet påbörjas.

Följande delar måste alltid beaktas vid renovering:

 • Element/Radiator får inte tas bort eller flyttas då detta påverkar det vattenburna systemet för hela fastigheten.
 • Ventilationen får som regel inte tas bort, ändras eller sättas igen. Man får inte heller installera nya uttag på befintligt ventilationssystem.
 • Vattenanslutningar och avlopp får inte ändras fritt.
 • Väggar: Bärande väggar får inte ändras eller tas bort utan ett skriftligt tillstånd från styrelsen och en godkänd projektplan/ritning från en byggnadsingenjör. Arbetet måste utföras av en auktoriserad byggfirma. Väggar som inte är bärande får rivas eller flyttas men stäm av med styrelsen innan jobbet påbörjas.

Köksrenovering

Badrum- och köksrenoveringar kräver noggrann planering och kontakt med styrelsen. Vatten, el och ventilation är en del av vår gemensamma egendom och andra närliggande lägenheter kan påverkas av renoveringen. Styrelsen måste även få ritningar om nya vattenanslutningar görs vid renovering. Sådana förändringar är vi skyldiga att meddela kommunen.

WC- och badrumsrenovering

Den auktoriserade byggfirman som ska utföra arbetet måste informeras om att det finns vattenburna ledningar för komfortvärme dragna i badrumsgolven. Skadas detta så kan värmesystemet sättas ur funktion, vilket påverkar hela fastigheten. Styrelsen måste även få ritningar om nya vattenanslutningar görs vid renovering. Sådana förändringar är vi skyldiga att meddela kommunen.

Hänsyn vid renovering

Arbetet kan upplevas som störande av andra boende och ska endast ske under normal arbetstid och inte under kvällar och helger. Informera grannarna i god tid om eventuellt störande arbeten.

Föreningen tillåter byte av spiskåpor från nuvarande modell enligt följande regler:

Godkända modeller av spiskåpor är t.ex. fabrikat Franke System lägenhet -10 eller andra fabrikat med motsvarande funktion, s.k. ”centralventilation lägenhet”. Dessa modeller är endast utrustade med spjäll vilket man kan öka respektive minska luftflödet beroende på om spjället är öppet eller stängt. Spjället möjliggör också injustering av grund- och forceringsflöde, vilket ska justeras till maximalt 10–35 l/s. Dessa produkter har ingen möjlighet att styra något aggregat och innehåller ingen fläktmotor. Spjället är timerstyrt, max 60 min.

Installationen av spiskåpan ska utföras av fackman. Lägenhetsinnehavaren måste vid byte kunna uppvisa en specifikation av modellens system-typ samt att installationen är fackmannamässigt utförd. Styrelsen ska alltid meddelas vid byte av spiskåpa.

Detta beslut innebär att ansvar och ägande av alla spiskåpor övergår från fastighet/förening till lägenhetsinnehavarna. Underhåll, rengöring och filterbyte ska utföras regelbundet och fel på spiskåpan åtgärdas på egen bekostnad. Detta gäller existerande spiskåpor.

Regelbundna inspektioner ingår som en del av lagstadgade OVK-besiktningar och i den ingår även kontroll av spiskåpan. Upptäcks det vid besiktningen att fel modell är installerad, eller att installationen utförts felaktigt, får lägenhetsinnehavaren bekosta allt arbete för att återställa funktionen. Tänk också på att en riktig installation är viktig för brandskyddet för dig och dina grannar.

Förenklat kan man säga att allt inne i lägenheten är bostadsinnehavarens ansvar, medan allt utanför och underliggande är föreningens ansvar. Du ansvar t ex. för golv, dörrar, köksinredning, spis, kyl, frys, badrumsinredning, kakel, wc, kranar, el-central och elkontakter.  Allt detta bestämmer du själv över och kan ändra och byta ut. Om något går sönder så är det också ditt ansvar. Därför är det viktigt att hålla god uppsikt på detta så att allt fungerar som det ska. Föreningen ersätter inga delar som ligger på ditt ansvar.

Det finns dock en del gränsfall där det kan vara lite oklart var ansvaret ligger. Vi nämner här några:

 • Föreningen ansvarar i regel för alla avlopp. Vattenlås och golvbrunnens rensning ansvarar du själv för.
 • Föreningen ansvarar för utsidan av alla fönster, men glas, tätning, persienner och invändig målning får du själv ta hand om.
 • Värmeelementen ansvarar föreningen för och man får därför själv aldrig ändra dessa utan tillstånd. Däremot kan man själv lufta elementen men det är viktigt att bara släppa ut luft, inte vatten, för annars påverkar det lägenheterna under och ovanför din lägenhet.

Sammanfattning: Väldigt mycket i lägenheten är bostadsrättsinnehavarens ansvar. I tveksamma fall, fråga styrelsen!

Instruktioner & bruksanvisningar

Här finns information om hur du använder eller ställer in funktioner på ”apparater” som är gemensamma för medlemmarna.

Pant och överlåtelse

Panter

Frågor angående pant besvaras av Fastum på tel: 90220 eller kundsupport@fastum.se. Som medlem betalar du en s.k. pantsättningsavgift till Fastum AB.

OBS! Pantsättningshandlingar skickas direkt till: Fastum AB, Box 904, 751 09 Uppsala. Märk kuvertet: 491

Överlåtelser/försäljning

Inflyttning kan ske först när inträde för ny medlem – respektive utträde för gammal medlem beviljats av styrelsen. Föreningens hantering tar upp till fem veckor. Överlåtelseavgift betalas av säljaren till vår förvaltare Fastum.

Kontakta alltid Fastum AB angående:

Lägenhetens andelstal
Lägenhetens yta
Registrerad ägare till lägenheten
Panter
Förmögenhetsvärde

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser i föreningen hanteras av Apcoa.

I Apcoas serviceportal kan du som kund logga in och se avtalsuppgifter, hyresavier samt byta aviseringsmetod. Inloggning sker med personnummer och BankID alternativt org.nummer och lösenord.

Logga in: service.apcoa.se

Kontaktuppgifter Apcoa kundservice:

Tel: 08-556 306 70

E-post: uthyrning@apcoa.se

Bilplatsen upplåtes i befintligt skick. Nyttjaren äger ej rätt att anbringa anordningar av tillfällig eller beständig karaktär på bilplatsen.

Nyttjande av bilplats ingår ej i medlemsavgiften till bostadsrättsföreningen. Nyttjande avtalas och betalas separat.

Bilplats ingår ej vid överlåtelse av bostaden.

Föreningens bilplatser är avsedda för personbil och fordon som ryms inom markerat område och inte stör komfortabel parkering av fordonen intill. Uppställning av skrotbilar eller annan form av förvaring på hyrd bilplats är ej tillåten.

Avgifter och betalningsregler framgår av gällande bilplatsavtal. Avgifterna kan ändras genom beslut av brf. Ekparkens styrelse. Avgiften skall betalas i förskott varje månad via förvaltarens avisering.

Nyttjaren förbinder sig att: Inte utan upplåtarens samtycke upplåta bilplatsen till annan, följa upplåtarens föreskrifter angående bilplatsen, följa myndighetsföreskrifter för förvaring av brandfarligt gods. Vid färd till och från samt utnyttjande av bilplatsen tillse att skador, olägenheter och obehag icke uppkommer t.ex. genom ovarsamhet eller störande körning, olämplig parkering, bränsle- eller oljeläckage, förvaring eller upplag. Ersätta all skada som åsamkats upplåtaren genom nyttjarens underlåtenhet att fullgöra sina plikter enligt detta avtal.

Nyttjaren svarar för renhållning, snöröjning och sandning på bilplatsen. Upplåtaren ansvarar ej för obehörigt intrång samt skada på fordon eller annan egendom.

Särskilda bilplatser och kösystem

Bilplats 25–33 samt 36–44 har en separat kö. Plats 34 och 35 är avsedda för föreningens mopeder och motorcyklar. Externa hyresgäster får ej hyra platserna 25–33 samt 36–44. När någon av bilplatserna 25–33 samt 36–44 blir lediga tillfrågas närmast på tur på upprättad kölista. Tackar man nej går förfrågan vidare till nästa på kölistan osv. Man har rätt att tacka nej hur många gånger man vill och man behåller sin plats i kön. Har man tackat ja så lyfts man ur kön och erbjuds att ställa sig sist om så önskas. Placering i kön påverkas inte av bilplatsbyten man gör som gäller platserna 1–24 samt 45–77. Ansökan om bilplats och/eller plats i kö skall ske skriftligen till styrelsen. Varje hushåll äger rätt att hyra eller stå i kö för max 1 plats; 25–33 samt 36–44.

Eluttag för motorvärmare

För anslutning till eluttag för motorvärmare gäller att nyttjaren tillhandahåller, i fullgott skick, egen typgodkänd (S-märkt) utrustning såsom kabel och anslutna elapparater. Eluttaget skall alltid hållas låst. Kabel får ej vara kopplad till uttaget om elapparat ej är ansluten. Anmäl alltid fel på utrustningen omgående via ekparken.se/felanmälan.

Förverkande av nyttjanderätt

Nyttjanderätten är förverkad och upplåtaren är berättigad att säga upp avtalet med omedelbar verkan om:
Avgiften betalas mer än två dagar efter förfallodatum, bilplatsen överlåts utan upplåtarens samtycke, Nyttjaren i övrigt åsidosätter avtalad förpliktelse.

Uppsägning

Uppsägningstiden av hyrd bilplats är 1 alt. 3 mån beroende på om nyttjaren är medlem i föreningen eller inte, uppsägning skall ske skriftligen till brf. Ekparken. Vid avflyttning och utträde ur föreningen sägs bilplatsen upp automatiskt.

Laddplatser

Föreningen har efter styrelsebeslut påbörjat konvertering av standardbilplatser till laddplatser i takt med att behovet ökar. Om din bilplats konverteras till laddplats, samt att du inte avser att nyttja platsen för detta ändamålet, gäller följande:

Du behåller din bilplats tills behov uppstår när annan medlem ansöker om att hyra laddplats. Styrelsen kommer då att tilldela dig annan bilplats i föreningen.

Föreningen tillhandahåller endast laddplats. Avtal samt kostnader för laddning hanteras av extern leverantör.

Felanmälan

Föreningens tekniska förvaltare heter Fasteko AB. Dom är vid Stora Kvinns två gånger i månad och åtgärdar felanmälningar.

Felanmälan gör du via formuläret nedan. Ett ärendesystem gör att dom lättare hanteras på ett korrekt sätt.

Till toppen